Τεχνικό Τμήμα

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος :

            Ανδρέας Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός , MsC Columbia University, PhdC.

email: aeconomides@odeysh.gr


Γενικός Διευθυντής 'Εργων:

             Δημήτρης Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός.

email: deconomides@odeysh.gr

 

Υπεύθυνος Μελετών & Εργοταξίων:

             Γεώργιος Οικονομίδης, Πολιτικός Μηχανικός.

email: geconomides@odeysh.gr


Υπεύθυνοι Μηχανολογικών 'Εργων :

             Αντώνιος Περιστεράκος

email: aperisterakos@odeysh.gr

             Γεώργιος Κούκος

email: gkoukos@odeysh.gr