Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος


Ανδρέας Ι. Οικονομίδης

 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Οκτώβριος 1998                    POLYTECHNIC INSTITUTE OF NEW YORK,  Brooklyn, NY

                                             Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D. Candidacy) με ειδικότητα σε          

                                             Οργάνωση/Διαχείριση  Τεχνικών Εργων (ConstructionManagement).

                                             Το πρόγραμμα σπουδών συμπεριλάμβανε μαθήματα όπως, Οικονομική και  

                                             Τεχνική Διαχείριση Τεχνικών Εργων, Χρονικός προγραμματισμός με την    

                                             μέθοδο PERT και CPM, Οικονομική χρήση και απόσβεση έργων,

                                             Διαχείριση και οικονομική ανάλυση έργων, βιωσιμότητα επενδύσεων μέσω

         κύκλου ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΩΦΕΛΙΜΟΥ

         ΧΡΟΝΟΥ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ .

 

1989                                     COLUMBIA UNIVERSITY, New York, NY

                                             Μάστερ στους Πολιτικούς Μηχανικούς, (MS,  CivilEngineering, 

                                             Specialization in Structural Analysis-Designand Management)

                                             Το πρόγραμμα σπουδών συμπεριλάμβανε μαθήματα στους τομείς της 

                                              Πολεοδομικής Ανάλυσης, Χρησιμότητας και Σκοπιμότητας Κατασκευών,       

                                             Χρονικού προγραμματισμού και ελέγχου έργων, Αντιμετώπιση

                                             Χρονικοοικονομικού Προγραμματισμού Ειδικών Εργων, Τεχνική &

         Οικονομική Αστοχία Κατασκευών.

 

1987                                                                         PRATT INSTITUTE OF NEW YORK, New York, NY

        Δίπλωμα στους Πολιτικούς Μηχανικούς (BS, ConstructionEngineering).

                                            Το πρόγραμμα σπουδών συμπεριλάμβανε μαθήματα στους τομείς των 

                                            κατασκευών δημοσίων έργων, Τεχνική Ανάλυση και Υπολογισμός

                                            κατασκευών από Βeton, Σίδηρο, Υδραυλικών  Εργων, Ειδικών

                                            Θεμελιώσεων,  Σχεδιασμός  και Κατασκευή Εργων

                                            Βιολογικού Καθαρισμού, Ανάλυση Υψηλών Κατασκευών από Σίδηρο.

 

1983                                                                       ΚΑΤΕΕ Πειραιά, Πειραιάς, Ελλάς

       Πτυχίο Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού.

 

 

Γνώσεις Υπολογιστών:          BASIC, FORTRAN, PASCAL, GSTSTRUDL, VAX, CMS, AUTOCAD.

 

                                                Επαγγελματική χρήση Microsoft Windows, Word, Excel, Access,

 

                                                Primavera Project Planner.

 

 

 

Άδειες:                                    Άδεια ασκήσεως  επαγγέλματος πολιτικού μηχανικού.

 

                                                Άδεια ασκήσεως για την μελέτη, ανεύρεση και απομάκρυνση καρκινογόνων

 

                                                ουσιών  μολύβδου και αμιάντου από υπάρχουσες και νέες κατασκευές.

 

                                               

 

Μέλος:                                    Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

                                                Ταμείου Συντάξεως Εργοληπτών Δημοσίων Εργων.

 

                                                Τεχνικού Επιμελητηρίου Νέας Υόρκης.

 

                                                Στρατιωτικής Ακαδημίας Πολιτικών Μηχανικών Αμερικής.

 

 

 

 

 

Γλώσσες:                               Άπταιστα Ελληνικά και Αγγλικά.